Return to Headlines

Statement on Equity from Board President Salahuddin and Superintendent Deloria

June 8, 2020
(En español abajo, sa Tagalog sa ibaba)

Dear JUHSD Students and Families,

Like many of you, we are saddened and angered by the recent killing of George Floyd, Tony McDade and Breonna Taylor.  While their tragic deaths made the news, there are many unreported injustices experienced by people of color every day. As educators, we have a responsibility to be courageous in acknowledging the history of systemic racism in this country and teach future generations about the injustices that people of color face every day. We must ensure that students have the knowledge, skills, and confidence to build a more just world, and to inspire them to be the change.

To all of our students and families of color, on behalf of all of our JUHSD staff, I want you to know that we see you. We see the painful and unfair events that continue to unfold. We see the history that has repeated itself for hundreds of years. We see the inequity and we understand that it is intolerable. 

The Jefferson Union High School District is dedicated to doing the difficult and painful work of understanding and advancing equity. There is an incredible amount of learning and unlearning that we need to do as educational leaders to create a truly equitable educational institution.  Lasting, meaningful change is difficult, but we are committed to listening and learning so that we can better serve all students.  We are committed to the hard work of being vulnerable and accepting what we do not know.

Our hope is that our students graduate with not only the tools they need to be successful in their future, but also the tools to construct a brighter future for everyone through kindness, compassion, and respect.

Sincerely,

Kalimah Salahuddin, Board President
Dr. Terry Deloria, Superintendent

 

8 de junio de 2020

Como muchos de ustedes, estamos tristes y enojados por el reciente asesinato de George Floyd, Tony McDade y Breonna Taylor. Sus trágicas muertes fueron reportadas en las noticias. Sin embargo, todos los días las personas de color experimentan injusticias que no se informan en las noticias. Como educadores, tenemos la responsabilidad de ser valientes. Debemos reconocer la historia del racismo sistémico en este país. Debemos enseñar a las generaciones futuras sobre las injusticias que enfrentan las personas de color todos los días. Debemos asegurarnos de que los estudiantes tengan el conocimiento, las habilidades y la confianza para construir un mundo más justo e inspirarlos.

A todos nuestros estudiantes y familias de color, en nombre de todo nuestro personal de JUHSD, quiero que sepan que los vemos. Vemos los eventos dolorosos e injustos que continúan desarrollándose. Vemos la historia que se ha repetido durante cientos de años. Vemos la inequidad y entendemos que es intolerable.

El Distrito de Escuelas Secundarias Jefferson Union se dedica a hacer el trabajo difícil y doloroso de comprender y promover la equidad. Hay una cantidad increíble de aprendizaje y desaprendizaje que debemos hacer como líderes educativos para crear una institución educativa verdaderamente equitativa. El cambio significativo y duradero es difícil, pero estamos comprometidos a escuchar y aprender para poder servir mejor a todos los estudiantes. Estamos comprometidos con el arduo trabajo de ser vulnerables y aceptar lo que no sabemos.

Nuestra esperanza es que nuestros estudiantes se gradúen no solo con las herramientas que necesitan para tener éxito en su futuro, sino también con las herramientas para construir un futuro más brillante para todos a través de la amabilidad, la compasión y el respeto.

Sinceramente,

Kalimah Salahuddin, Presidente de la Junta
Dr. Terry Deloria, SuperintendenteMahal na Mga Mag-aaral at Pamilya ng JUHSD,

Tulad ng marami sa inyo, kami ay nalulungkot at nagagalit sa kamakailang pagpatay kay George Floyd, Tony McDade at Breonna Taylor. Ang kanilang trahedya na pagkamatay ay naiulat ng balita. Gayunpaman, araw-araw ang mga tao na may kulay ay nakakaranas ng mga kawalang katarungan na hindi naiulat sa balita. Bilang tagapagturo, may responsibilidad tayong maging matapang. Dapat nating kilalanin ang kasaysayan ng sistematikong rasismo sa bansang ito. Dapat nating ituro sa hinaharap na mga henerasyon tungkol sa mga kawalang katarungan na kinakaharap ng mga taong may kulay. Dapat nating tiyakin na ang mga mag-aaral ay may kaalaman, kasanayan, at kumpiyansa na magtayo ng isang makatarungang mundo, at magbigay ng inspirasyon sa kanila na magtaguyod para sa pagbabago.

Sa lahat ng aming mga mag-aaral at pamilya na may kulay, sa ngalan ng lahat ng aming kawani ng JUHSD, nais kong malaman mo na nakikita kami. Nakikita natin ang masakit at hindi patas na mga kaganapan na patuloy na nagbubukas. Nakita namin ang kasaysayan na paulit-ulit na mismo sa loob ng daan-daang taon. Nakikita namin ang hindi pagkakapantay-pantay at naiintindihan namin na hindi ito maiiwas.

Ang Jefferson Union High School District ay nakatuon sa paggawa ng mahirap at masakit na gawain ng pag-unawa at pagsulong ng equity. Mayroong isang hindi kapani-paniwalang halaga ng pag-aaral at walang kaalaman na kailangan nating gawin bilang mga pinuno ng edukasyon upang lumikha ng isang makatarungang pantay na institusyong pang-edukasyon. Ang panghuli, makabuluhang pagbabago ay mahirap, ngunit nakatuon tayo sa pakikinig at pag-aaral upang mas mahusay nating mapaglingkuran ang lahat ng mga mag-aaral. Kami ay nakatuon sa pagsusumikap ng pagiging mahina at pagtanggap sa hindi natin alam.

Ang aming pag-asa ay ang aming mga mag-aaral ay nagtapos na hindi lamang ang mga tool na kailangan nila upang maging matagumpay sa kanilang hinaharap, kundi pati na rin ang mga tool upang bumuo ng isang mas maliwanag na hinaharap para sa lahat sa pamamagitan ng kabaitan, pakikiramay, at respeto.

Taos-puso

Kalimah Salahuddin, Board President
Terry Deloria, Superintendent