Return to Headlines

At Home Learning and More Resources for this Week

Dear JUHSD Families,

During these uncertain times, my staff and I want to assure families and students that learning and other student services will continue.  Please read this entire email for a quick update.

At Home Learning (AHL) continues tomorrow, Monday March 23.  Assignments continue to be posted on each school’s website under “School News.”  Students who need help should email their teachers.

Devices and Internet Access: If a student needs to borrow a device to use at home for AHL, please fill out this Google Form to request a Chromebook. Most major telecommunications companies including Comcast, Sprint, AT&T, T-Mobile are offering free access to their wifi networks, and reduced price access to broadband to homes with K-12 or college students. Read more here.

Student Food Service  The JUHSD will continue to offer food-to-go for all children under 18 years old from 11 a.m. to 1 p.m. all weekdays March 18 - April 3. View full details at bit.ly/JUHSD-food-for-kids. Here is a link to find other food distribution sites in San Mateo County. If you know of anyone in need of food, they should call the Food Connection Hotline (in any language) to get connected to a nearby distribution: 800-984-3663. 

Family Food Services: Jefferson High School will host a Second Harvest food bank for families in need on Tuesdays, beginning Tuesday March 24. Distribution will start at 1pm for clients that missed out at Teglia, and at 2pm for new clients or existing clients from other programs.

Please view the full range of services available through JUHSD by visiting our website at www.juhsd.net.

My leadership team and I are connecting daily to ensure that we are providing the best education  and student services possible despite the current circumstances. Please be sure that you are taking good care of yourself and your family during this time. If you or a family member is sick, please contact your doctor.

Sincerely,

Dr. Terry A. Deloria (Dr. D.)

Superintendent

 

Estimadas familias de JUHSD:

Durante estos tiempos inciertos, mi personal y yo queremos asegurarles a las familias y a los estudiantes que el aprendizaje y otros servicios estudiantiles continuarán. Lea este correo electrónico completo para obtener una actualización rápida.

At Home Learning (AHL) continúa mañana, lunes 23 de marzo. Las tareas se siguen publicando en el sitio web de cada escuela en "Noticias de la escuela". Los estudiantes que necesitan ayuda deben enviar un correo electrónico a sus maestros.

Dispositivos y acceso a Internet: si un estudiante necesita pedir prestado un dispositivo para usar en casa para AHL, complete este formulario de Google para solicitar un Chromebook. La mayoría de las principales compañías de telecomunicaciones, incluidas Comcast, Sprint, AT&T, T-Mobile, ofrecen acceso gratuito a sus redes wifi y acceso a precios de banda ancha a hogares con estudiantes de K-12 o universitarios. Leer más aquí.

Servicio de alimentos para estudiantes El JUHSD continuará ofreciendo comida para llevar a todos los niños menores de 18 años de 11 a.m. a 1 p.m. todos los días laborables del 18 de marzo al 3 de abril. Vea los detalles completos en bit.ly/JUHSD-food-for-kids. Aquí hay un enlace para encontrar otros sitios de distribución de alimentos en el Condado de San Mateo. Si conoce a alguien que necesite alimentos, debe llamar a la línea directa de Food Connection (en cualquier idioma) para conectarse a una distribución cercana: 800-984-3663.

Servicios de comida familiar: Jefferson High School organizará un banco de alimentos Second Harvest para familias necesitadas los martes, a partir del martes 24 de marzo. La distribución comenzará a la 1 p.m. para los clientes que se perdieron en Teglia, y a las 2 p.m. para clientes nuevos o clientes existentes de otros programas

Para ver la gama completa de servicios disponibles a través de JUHSD, visite nuestro sitio web en www.juhsd.net.

Mi equipo de liderazgo y yo nos conectamos a diario para asegurarnos de proporcionar la mejor educación y servicios estudiantiles posibles a pesar de las circunstancias actuales. Asegúrese de cuidarse bien a sí mismo y a su familia durante este tiempo. Si usted o un miembro de su familia está enfermo, comuníquese con su médico.

Sinceramente,

Dr. Terry A. Deloria (Dr. D.)

Superintendente

Mga Mahal na Pamilya JUHSD,

Sa mga hindi tiyak na oras na ito, nais ng aking mga kawani na tiyakin na ang mga pamilya at mag-aaral na ang pag-aaral at iba pang serbisyo ng mag-aaral ay magpapatuloy. Mangyaring basahin ang buong email na ito para sa isang mabilis na pag-update.

Sa Home Learning (AHL) ay nagpapatuloy bukas, Lunes Marso 23. Ang mga asignatura ay patuloy na nai-post sa website ng bawat paaralan sa ilalim ng "Balita ng Paaralan." Ang mga mag-aaral na nangangailangan ng tulong ay dapat mag-email sa kanilang mga guro.

Mga aparato at Pag-access sa Internet: Kung ang isang mag-aaral ay kailangang humiram ng isang aparato na magamit sa bahay para sa AHL, mangyaring punan ang Form ng Google na ito upang humiling ng isang Chromebook. Karamihan sa mga pangunahing kumpanya ng telecommunication kabilang ang Comcast, Sprint, AT&T, T-Mobile ay nag-aalok ng libreng pag-access sa kanilang mga wifi network, at binawasan ang pag-access sa presyo sa broadband sa mga tahanan kasama ang K-12 o mga mag-aaral sa kolehiyo. Magbasa pa dito.

Serbisyo para sa Pag-aaral ng Mag-aaral Ang JUHSD ay magpapatuloy na mag-alok ng food-to-go para sa lahat ng mga batang wala pang 18 taong gulang mula 11 a.m. hanggang 1 p.m. lahat ng mga Linggo ng Marso 18 - Abril 3. Tingnan ang buong detalye sa bit.ly/JUHSD-food-for-kids. Narito ang isang link upang makahanap ng iba pang mga site ng pamamahagi ng pagkain sa San Mateo County. Kung may alam kang sinumang nangangailangan ng pagkain, dapat nilang tawagan ang Food Connection Hotline (sa anumang wika) upang makakonekta sa isang kalapit na pamamahagi: 800-984-3663.

Mga Serbisyo para sa Pamilyang Pampamilya: Ang Jefferson High School ay magho-host ng isang bank sa pangalawang Pag-aani para sa mga pamilya na nangangailangan sa Martes, simula Martes Marso 24. Magsisimula ang pamamahagi sa 1:00 para sa mga kliyente na napalampas sa Teglia, at sa 2pm para sa mga bagong kliyente o umiiral na mga kliyente mula sa iba pang mga programa.

Mangyaring tingnan ang buong saklaw ng mga serbisyo na magagamit sa pamamagitan ng JUHSD sa pamamagitan ng pagbisita sa aming website sa www.juhsd.net.

Ang aking koponan ng pamumuno at ako ay kumokonekta araw-araw upang matiyak na nagbibigay kami ng pinakamahusay na serbisyo sa edukasyon at mag-aaral na posible sa kabila ng kasalukuyang mga kalagayan. Mangyaring siguraduhin na ang iyong pag-aalaga ng iyong sarili at ang iyong pamilya sa oras na ito. Kung ikaw o isang miyembro ng pamilya ay may sakit, mangyaring makipag-ugnay sa iyong doktor.

Taos-puso

Terry A. Deloria (Dr. D.)

Superintendent