Return to Headlines

At-Home Learning Begins

March 19, 2020

Dear JUHSD Parents and Caregivers,

Today is the first day of At-Home Learning (AHL). Parents, please check in with your students to make sure that they have logged into emails and are doing some work. It is important that students continue their education while they are observing the shelter-in-place order.

At-Home Learning Assignments are posted on each school’s website under “School News” and at the links below. Click on the Department to view the course assignments for each class. Note that all assignments are the same for each course regardless of the teacher.  

We have been sending phone calls out to parents and students. Many recipients of these calls have shared that they have been marked “Scam Likely” or “Potential Scam.” This is happening because of the need to be in frequent communication with you at this time. Please be sure to check our website at www.juhsd.net frequently for updates about At-Home Learning.

JUHSD is also offering food service, mental health services and free resources for internet and loaner Chromebooks so that students can fully participate in learning.  Please visit juhsd.net for more information about these resources.

Please take good care during these stressful and unpredictable times. Our wellness counselors are offering support for students and parents / caregivers and have a wealth of resources online at juhsd.net.

Sincerely,

Dr. Terry A. Deloria (Dr. D.)
Superintendent

 

Los padres y los cuidadores son socios importantes en la educación de nuestros estudiantes. Entendemos que muchos de nuestros padres y cuidadores hablan otros idiomas. Intentamos traducir la mayor cantidad posible de mensajes, pero no podemos cubrir el costo de la traducción profesional de todos ellos. Por esta razón, hemos utilizado Google Translate para traducir el mensaje que leerán a continuación. Perdonen las imprecisiones.

Estimados padres y cuidadores de JUHSD:
Lea esta comunicación por completo ya que contiene información importante.

Hoy es el primer día de Aprendizaje en el hogar (AHL). Verifique con sus alumnos para asegurarse de que hayan iniciado sesión en sus correos electrónicos y que estén trabajando . Las asignaciones de aprendizaje en el hogar se publican en el sitio web de cada escuela en "Noticias de la escuela" y en los enlaces a continuación. Todas las tareas son iguales para cada curso.

Estamos enviando llamadas telefónicas a padres y estudiantes, pero no todos los reciben. Asegúrese de visitar nuestro sitio web en www.juhsd.net con frecuencia para obtener actualizaciones sobre el aprendizaje en el hogar.

JUHSD ofrece alimentos, servicios de salud mental y recursos gratuitos para Internet y Chromebooks prestados para que los estudiantes puedan participar plenamente en el aprendizaje. Visite juhsd.net para obtener más información sobre estos recursos.

 

Ang mga magulang at tagapag-alaga ay mahalagang mga katuwang sa pagtuturo sa mga estudyante. Nauunawaan namin na marami sa ating mga magulang at tagapag-alaga ang nagsasalita ng ibang mga wika. Hangga’t maaari, sinisikap naming isalin ang karamihan sa ibang wika, ngunit hindi namin kayang sagutin ang halaga ng propersyonal na pagsasaling-wika para sa lahat ng aming mga mensahe. Dahil dito, ginamit namin ang Google Translate sa pagsalin ng mensahe sa ibaba. Pagpasensiyahan ninyo na sana ang anumang mga mali.

Mahal na mga magulang ng JUHSD at Tagapag-alaga,
Mangyaring basahin nang lubusan ang komunikasyon na ito sapagkat naglalaman ito ng mahalagang impormasyon.

Ngayon ang unang araw ng At-Home Learning (AHL). Mangyaring mag-check in sa iyong mga mag-aaral upang matiyak na naka-log in sila sa mga email at gumagawa ng ilang trabaho . Ang At-Home Learning Assignment ay nai-post sa website ng bawat paaralan sa ilalim ng "Balita ng Paaralan" at sa mga link sa ibaba. Ang lahat ng mga takdang-aralin ay pareho para sa bawat kurso.

Nagpapadala kami ng mga tawag sa telepono sa mga magulang at mag-aaral, ngunit hindi lahat ay tumatanggap sa kanila. Mangyaring tiyaking suriin ang aming website sa www.juhsd.net nang madalas para sa mga update tungkol sa At-Home Learning.

Nag-aalok ang JUHSD ng pagkain, serbisyong pangkalusugan sa kaisipan at mga libreng mapagkukunan para sa internet at mga nangungutang Chromebook upang ang mga mag-aaral ay maaaring ganap na makilahok sa pag-aaral. Mangyaring bisitahin ang juhsd.net para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga mapagkukunang ito.