Return to Headlines

3-13-20 District to Enact At-Home Learning

3/13/20

Dear JUHSD families and students, 

I have important information to share with you that will cause a major shift in the way we serve students and families over the next few weeks or even months.  Please read this memo completely.

After much thought and deliberation, and in close collaboration with the Board of Trustees, the San Mateo County Office of Education and the San Mateo County Health Officer, I have made the difficult decision to transition all JUHSD schools to At Home Learning (AHL), effective Monday March 16. While we cannot anticipate the duration of the COVID-19 pandemic, we are hopeful that we will be able to resume regular classes on campus on Monday April 13. We will notify you in advance with as much time as possible if we need to extend AHL.

District and school staff will continue to report to their worksites where they will develop and implement AHL plans while practicing social distancing. On Monday, March 16 and 17, teachers will be planning their AHL lessons and will communicate directly with students.
 
We are also developing strategies by which we will provide meals and other services to students who rely on us for support. While our campuses will be closed for traditional classroom-based instruction, we plan to keep the campuses open to staff and for students receiving academic support or unique/specialized services. Stay tuned for specifics in an upcoming communication. In addition, if your student has an Individualized Educational Program (IEP) or participates in the district’s independent study program, you will be receiving a separate communication.

Students will be dismissed today at 3:00 and will not return to school until Monday April 13 (unless you receive alternative direction as mentioned above.)  As we navigate through this unchartered territory, thank you for your support and flexibility.   Remember if you or someone you know is sick, call the doctor and follow medical advice.

Dr. Terry A. Deloria (Dr. D.)

Superintendent

Los padres y los cuidadores son socios importantes en la educación de nuestros estudiantes. Entendemos que muchos de nuestros padres y cuidadores hablan otros idiomas. Intentamos traducir la mayor cantidad posible de mensajes, pero no podemos cubrir el costo de la traducción profesional de todos ellos. Por esta razón, hemos utilizado Google Translate para traducir el mensaje que leerán a continuación. Perdonen las imprecisiones.

Estimadas familias y estudiantes de JUHSD:

Tengo información importante para compartir con ustedes que causará un cambio importante en la forma en que servimos a los estudiantes y las familias durante las próximas semanas o incluso meses. Por favor lea este memo completamente.

Después de mucho pensar y deliberar, y en estrecha colaboración con la Junta de Síndicos, la Oficina de Educación del Condado de San Mateo y el Oficial de Salud del Condado de San Mateo, tomé la difícil decisión de hacer la transición de todas las escuelas de JUHSD a At Home Learning (AHL), efectivo el lunes 16 de marzo. Aunque no podemos anticipar la duración de la pandemia de COVID-19, esperamos poder reanudar las clases regulares en el campus el lunes 13 de abril. Le notificaremos con anticipación con el mayor tiempo posible si Necesitamos extender AHL.

El personal del distrito y la escuela continuará informando a sus lugares de trabajo donde desarrollarán e implementarán planes AHL mientras practican el distanciamiento social. El lunes 16 y 17 de marzo, los maestros planificarán sus lecciones de AHL y se comunicarán directamente con los estudiantes.

También estamos desarrollando estrategias mediante las cuales proporcionaremos comidas y otros servicios a los estudiantes que dependen de nosotros para su apoyo. Si bien nuestros campus estarán cerrados para la instrucción tradicional en el aula, planeamos mantener los campus abiertos para el personal y para los estudiantes que reciben apoyo académico o servicios únicos / especializados. Manténgase atento a los detalles en una próxima comunicación. Además, si su estudiante tiene un Programa Educativo Individualizado (IEP) o participa en el programa de estudio independiente del distrito, recibirá una comunicación por separado.

Los estudiantes saldrán hoy a las 3:00 y no regresarán a la escuela hasta el lunes 13 de abril (a menos que reciba una dirección alternativa como se mencionó anteriormente). Mientras navegamos por este territorio desconocido, gracias por su apoyo y flexibilidad. Recuerde que si usted o alguien que conoce está enfermo, llame al médico y siga los consejos médicos.

Dr. Terry A. Deloria (Dr. D.)

Superintendente

 

 

Ang mga magulang at tagapag-alaga ay mahalagang mga katuwang sa pagtuturo sa mga estudyante. Nauunawaan namin na marami sa ating mga magulang at tagapag-alaga ang nagsasalita ng ibang mga wika. Hangga’t maaari, sinisikap naming isalin ang karamihan sa ibang wika, ngunit hindi namin kayang sagutin ang halaga ng propersyonal na pagsasaling-wika para sa lahat ng aming mga mensahe. Dahil dito, ginamit namin ang Google Translate sa pagsalin ng mensahe sa ibaba. Pagpasensiyahan ninyo na sana ang anumang mga mali.

Mahal na mga pamilya at mag-aaral ng JUHSD,

Mayroon akong mahahalagang impormasyon na ibabahagi sa iyo na magdudulot ng malaking pagbabagong ginagawa sa paglilingkod sa mga mag-aaral at pamilya sa susunod na ilang linggo o kahit buwan. Mangyaring basahin nang lubusan ang memo na ito.

Matapos ang maraming pag-iisip at pag-iisip, at sa malapit na pakikipagtulungan sa Lupon ng mga Tagapagtiwala, ang Opisina ng Edukasyon ng San Mateo County at ang Kagawaran ng Kalusugan ng Kalusugan ng San Mateo, ginawa ko ang mahirap na desisyon na ilipat ang lahat ng mga paaralan ng JUHSD sa At Home Learning (AHL), epektibo noong Lunes Marso 16. Bagaman hindi namin maaasahan ang tagal ng COVID-19 pandemya, umaasa kami na maipagpapatuloy namin ang regular na mga klase sa campus sa Lunes Abril 13. Ipaalam sa iyo nang maaga nang mas maraming oras hangga't maaari kung kailangan nating pahabain ang AHL.

Ang mga kawani ng distrito at paaralan ay magpapatuloy na mag-ulat sa kanilang mga lugar na pinagtatrabahuhan kung saan sila ay bubuo at ipatupad ang mga plano ng AHL habang nagsasagawa ng paglalakbay sa lipunan. Sa Lunes, Marso 16 at 17, pinaplano ng mga guro ang kanilang mga aralin sa AHL at direktang makipag-usap sa mga mag-aaral.

 

Nagbubuo rin kami ng mga estratehiya kung saan bibigyan namin ng pagkain at iba pang serbisyo sa mga mag-aaral na umaasa sa amin para sa suporta. Habang ang aming mga kampus ay sarado para sa tradisyonal na pagtuturo na nakabase sa silid-aralan, plano naming panatilihing bukas ang mga kampus sa mga kawani at para sa mga mag-aaral na tumatanggap ng suporta sa akademiko o natatangi / dalubhasang serbisyo. Manatiling nakatutok para sa mga detalye sa isang paparating na komunikasyon. Bilang karagdagan, kung ang iyong mag-aaral ay may isang Indibidwal na Programa sa Edukasyon (IEP) o nakikilahok sa independyenteng programa ng pag-aaral ng distrito, makakatanggap ka ng isang hiwalay na komunikasyon.

Ang mga mag-aaral ay itatanggal ngayon sa 3:00 at hindi na babalik hanggang sa Lunes ng Abril 13 (maliban kung nakatanggap ka ng alternatibong direksyon tulad ng nabanggit sa itaas.) Habang nagta-navigate kami sa hindi nabanggit na teritoryo, salamat sa iyong suporta at kakayahang umangkop. Alalahanin kung ikaw o isang taong kilala mo ay may sakit, tumawag sa doktor at sundin ang payo ng medikal.

Terry A. Deloria (Dr. D.)

Superintendent